Deklaracja dostępności strony Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Duża ilość zdjęć nie posiada opisu alternatywnego – opisy będą sukcesywnie uzupełniane.
 • Część opublikowanych plików (np. PDF, zdjęcia), ze względu na ich charakter, jest skanami oryginalnych dokumentów.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosław Narloch.
 • E-mail: dyrektor@sp1gniew.pl
 • Telefon: 58 535 2209

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta i Gminy w Gniewie
 • Adres: Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
  ul. Gdańska16
  83-140 Gniew
 • E-mail: sekretariat@gniew.pl
 • Telefon: 58 535 22 55

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie stanowi obiekt architektonicznie nie dostosowany do poruszania się osób z niepełnosprawnością. Nie ma możliwości dostosowania budynku.

Wejście do budynku prowadzi od ulicy Kopernika oraz od ulicy Gdańskiej (wysokie schody). Pełnią one także funkcję wyjść ewakuacyjnych. Wejścia ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły prowadzą od ulicy Gdańskiej i od strony boiska (ulicy Kopernika).

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W sekretariacie szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący całość terenu szkoły.

W budynku na parterze, pierwszym oraz drugim piętrze znajduje się korytarz. Od niego wychodzi klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

W budynku ani też na zewnątrz nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.