WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE NAUKI STACJONARNEJ W KLASACH I-III !!!

Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Gniewie pragnie poinformować, iż uczniowie klas I – III od 18.01.2021 r. wracają do nauki stacjonarnej, która do 29.01.2021 r. będzie odbywała się zgodnie z obowiązującym planem lekcyjnym.

Zmiana planu nastąpi w dniu 01.02.2021 r. z chwilą rozpoczęcia nowego semestru.

Ponadto pragnę poinformować, że świetlica szkolna będzie funkcjonowała w przedziale czasowym: 7.00 – 15.30

Powrót do szkół odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym. Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z resortem zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół, o których przypominam:

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
  3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:                                                                                    a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,                                                                           b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,                      c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,                                                      d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
  5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
  6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
  7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura 38°C i więcej, kaszel, duszności) – uczeń zostanie odizolowany do odrębnego pomieszczenia i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

O wszelkich zmianach w wytycznych – dotyczących nauki będę Państwo informował na bieżąco.

                                                                                    Dyrektor szkoły