Szkolny Konkurs Kolęd

Regulamin II Szkolnego Konkursu Kolęd

dla uczniów klas II – IV

w Szkole Podstawowej Nr 1 im Jana III Sobieskiego w Gniewie

& 1

Celem konkursu jest:

 • szerzenie kultury muzycznej wśród dzieci młodszych
 • rozwój zainteresowania piosenką o tematyce religijnej
 • wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych,
 • promocja młodych wykonawców biorących udział w konkursie,
 • popularyzacja kolęd, walorów artystycznych i wychowawczych,
 • wyłonienie utalentowanych dzieci oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki.
 • kultywowanie tradycji śpiewania kolęd.

& 2

Organizatorkami konkursu są: p. mgr Maria Dziki oraz p. mgr Jolanta Ebłowska. Fundatorami nagród i dyplomów jest Rada Rodziców.

& 3

Konkurs jest jednoetapowy. Jego uczestnikami mogą być dzieci z klas    II, III i IV Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie.

& 4

 1. W konkursie może brać udział jeden solista i jeden zespół liczący nie więcej niż trzy osoby z każdej klasy. Rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach:

I kategoria – soliści z klas II – IV

II kategoria – zespoły z  klas II – IV

 1. Przewidziane są nagrody dla 3 pierwszych miejsc z w/w kategorii.
 2. Każdy uczestnik otrzyma słodki poczęstunek.

& 5

 1. W konkursie mogą być wykonywane kolędy wyłącznie w języku polskim
 2. We wszystkich kategoriach wykonawcy przedstawiają 3 zwrotki prezentowanej kolędy
 3. Każdy uczestnik wykonuje jedną kolędę, czas prezentacji nie może przekraczać 4 minut

& 6

 1. Podczas konkursu uczestnicy korzystają z półplaybacku

(podkład muzyczny) – organizowany we własnym zakresie nagrany na płycie CD lub pendrive

 1. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania pełnego playbacku

(podkład wraz z wokalem)

 1. Dopuszcza się możliwość akompaniamentu własnego lub zespołu

& 7

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać u wychowawców klas w wyznaczonym terminie przez organizatorki, następnie należy przekazać następujące wiadomości:

– imię i nazwisko oraz klasę uczestnika,

– tytuł wykonywanej kolędy.

& 8

 Konkurs kolęd odbędzie się w terminie określonym przez organizatorki.

& 9

Występy oceniać będzie specjalnie powołane Jury.

W kwestiach dotyczących konkursu nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, głos rozstrzygający należy do Organizatorów i Jury.