III Ogólnopolski Konkurs Językowo-Plastyczny Idiom…ink

Serdecznie zapraszamy do III konkursu Językowo – Plastycznego Idiom…ink.

Regulamin konkursu:
Idiom czyli wyrażenie językowe (najczęściej kilkuwyrazowe), którego znaczenie jest inne, niż wynika to ze znaczenia poszczególnych wyrazów wchodzących w skład idiomu oraz z reguł językowych. Jest ono właściwe dla danego języka i rzadko istnieje możliwość dosłownego przetłumaczenia go na inny język.
Celem konkursu jest nauka poprzez zabawę i ukazanie potrzeby znajomości idiomów angielskich, które nadają wypowiedzi żywszy i bardziej obrazowy charakter oraz rozładowują napięcie pomiędzy rozmówcami dzięki swemu dowcipnemu brzmieniu.
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy plastycznej dowolną techniką obrazującej idiom angielski (jego dosłowne tłumaczenie/nie znaczenie) oraz napisaniu samego idiomu.
Format pracy – dowolny.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas 1-8.
Praca powinna zawierać metryczkę: imię, nazwisko, wiek, klasa, szkoła, adres szkoły, telefon, imię i nazwisko opiekuna.
Ocenie podlegać będą: pomysłowość, walory artystyczne, SAMODZIELNOŚĆ, pomysłowość, zastosowane techniki, poprawność językowa. Prace niesamodzielne będą dyskwalifikowane.
Dyplomy i nagrody otrzymają laureaci i ich opiekunowie.
Prace przechodzą na własność organizatora.
Udział w konkursie jest jednoczesną akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację prac oraz nazwisk.

Termin oddawania prac 21.10.2019, prace proszę składać u nauczycieli języka angielskiego.

Joanna Balbusa