Dobre rady na odpady!!!

Odpady definiowane są jako: substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Klasyfikuje się je w zależności od źródeł powstawania, stopnia uciążliwości bądź stwarzania zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska. W problematyce dotyczącej ochrony środowiska rozpatruje się i klasyfikuje odpady, jako substancje pochodzące z produkcji lub konsumpcji, które przede wszystkim zanieczyszczają środowisko.

Na ratunek Ziemi, postanowili wyruszyć uczniowie klasy Va, którzy na zajęciach techniki, popularne butelki typu PET, postanowili przerobić na wytwory użytkowe. Pomysłów nie brakowało! W czasie lekcji królowało powiedzenie:

„Odpadów mniej, Ziemi lżej!!!”

Mirosława Fandrejewska